HUKUK DİLEKÇELERİ 4 (İ..K..M.. HARFLERİ İLE BAŞLAYAN MAKALELER)

İSİM VE SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                   :.......

VEKİLİ                      :.......

DAVALI                    :.......

KONU                       : Soyadının değiştirilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilin soyadı, ....... dır. ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, .......  Cilt No, ....... Sayfa No ve .......Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan müvekkilimiz soyadını .......  olarak değiştirmek istemektedir.

2-Müvekkilimiz ....... işi ile uğraşmaktadır. İşinde çok başarılı olan müvekkilimiz, senelerdir isminin  yanında mesleğini hatırlatan ............... lakabı ile de çağrılmaktadır.

3-Müvekkilimiz adı ile birlikte ve soyadından fazla kullanılan ....... ismini soy ismi olarak almak  istemektedir.

YASAL NEDENLER  : MK,HUMK Ve İlgili Mevzuat
KANITLAR                   : Nüfus kaydı,tanık ve her tür kanıt.
CEVAP SÜRESİ        : 14 Gündür
İSTEM SONUCU        : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin aslen nüfusta ....... olan soyadının  ....... olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

DAVACI VEKİLİ



İŞLETME PROJESİNİN İPTALİ DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                         :.......
VEKİLİ                            :.......
DAVALI                          :.......
KONU                             : İşletme Projesinin İptali

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümün malikidir.
Müvekkilimin ../../.... tarihinde yapılan Kat Malikleri Kurulunda işletme projesine itiraz etmesine rağmen bu itirazı ret olmuştur.
Yasaya ve Yönetim Planına aykırı olan bu işletme projesinin iptali için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER                 : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
DELİLLER                        : Tapu Kaydı, Karar Defteri, İşletme Projesi,
İSTEM SONUCU              :Arz edilen nedenlerle yasaya ve yönetim planına aykırı olan işletme projesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ...

DAVACI VEKİLİ



İSMİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                 :.......
VEKİLİ                    :.......
DAVALI                  :.......
KONU                     : İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat davası.

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz çevresinde çok tanınan ve sevilen bir esnaftır. Yapısı gereği çevresi ile pek ilgilenmeyen müvekkilimiz ağır kanlı kişiliği ile tanınmaktadır.

2-Müvekkilimin ilgisizliğinden rahatsız olan komşusu, ilgi çekmek ve müvekkilimi de kızdırmak amacı ile köpeğine müvekkilimizin adını vermiş ve tasmasına da bu ismi yazdırmıştır.

3-Davalı, köpeğini mahallenin en kalabalık olduğu saatlerde bahçelerde oturan ve sohbet eden kalabalıklar içerisinde gezdirmekte ve sık sık müvekkilimizin adını da kullanarak çağırmaktadır.

4-Müvekkilimiz davalının bu davranışından incinmekte ve aşağılanmış hissetmektedir.

YASAL NEDENLER   : MK.m.25,BK.m.49 ve 41.
KANITLAR                   : Tanık,Nüfus Kaydı,Tanık Beyanları ve Her Tür Kanıt.
CEVAP SÜRESİ        : 14 Gündür
İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenlerle davalının müvekkilimizi inciten bu eylemine son verilmesine, müvekkilimin uğradığı bu onur kırıcı durum nedeni ile davalının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ....... tazminat ödemeye mahkum edilmesine,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


İŞTİRAK NAFAKASI ARTIRIMI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                 :.......
VEKİLLERİ            :....... 
DAVALI                 :........
KONU                    : Aylık .................... olan  İştirak Nafakasının ....... Arttırımı  ile Aylık ....... ye Çıkartılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR    :1-Davalı ....... ile müvekkilemiz .......  Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ....... doğumlu .......'un velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için ....... Asliye Hukuk Mahkemesinde ....... E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

3- ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı ilamı ile müşterek çocuk .......  için aylık .......-TL iştirak nafakasına hükmetmiştir.

4- ....... yılında hükmedilen aylık .......-TL iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk Necdet Onur halen Anadolu Lisesi altıncı sınıfta okumaktadır.

5-Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş  ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artışta göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : HUMK., MK. Ve İlgili Mevzuat
KANITLAR               :1... AHM ../... E. Sayılı Dosyası     2... AHM ../... E. Sayılı Dosyası
Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle aylık ....... olan iştirak nafakasının ....... arttırımı ile aylık ....... ye çıkartılmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


İYİ NİYETLE TESCİL (MK650) DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                 :.......
VEKİLİ                    :.......
DAVALI                  :.......
KONUSU               : Tapu iptal  ve tescil istemimizdir.

AÇIKLAMALAR    :1-İnşaat kalfası olan Müvekkilimiz ................. tarihinden bu yana  ....... adresindeki yerde kendi çabası ile yapmış olduğu tek katlı bir evde 20 yıldır oturmaktadır. Yer tapuda ....... İli, ....... İlçesi, ....... mahallesi, ....... Ada, ....... pafta, ....... parselde davalı adına kayıtlıdır. Müvekkilimiz davalıya ait arsanın 70 m2 lik kısmını kullanarak evini yapmıştır.

2-Müvekkilimiz bu yerde inşaatını bitirdiği ../../..... tarihinden bu yana 20 yıldır aralıksız olarak oturmaktadır.

3-Müvekkilimiz evin yapımında kendi oturacağını da düşünerek iyi malzeme kullanmış ve masraftan kaçınmamıştır. Bilirkişi incelemesi yapıldığında evin değerinin kurulu olduğu arsanın değerinden kat kat fazla olduğu anlaşılacaktır. Davamız için her türlü yasal koşul mevcuttur.

4-Müvekkilimiz çeşitli zamanlarda bu arsayı kullanmayan, ihtiyacı da olmayan davalı arsa sahibi ile anlaşmaya çalışmış, ancak davalı müvekkilimizin güçlüğünden de yararlanarak, arsaya çok fahiş sayılacak bir rakam istemiştir. Müvekkilimizin bu rakamı ödemesi olanaklı değildir.

5-Bu nedenle müvekkilimizin iyi niyetle yıllardır aralıksız olarak kullandığı, arsanın üzerindeki evin değerinin arsadan kat kat fazla olduğu da dikkate alınarak müvekkilimiz adına tescilini istemekteyiz.

YASAL SEBEPLER : MK.m.648-650 ve HUMK ve ilgili mevzuat.
KANITLAR               : Tapu kaydı,her türlü inceleme,tanık
İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz tarafından ....... İli, ....... İlçesi, ....... mahallesi, ....... Ada, ....... pafta, .......parselde yapılmış bulunan arsanın, evin yapılı olduğu kısmının tapusunun iptaliyle, müvekkilim adına tapuya tesciline,mahkemece takdir olunacak arsanın bu kısmına ait bedelin davalıya ödenmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ                                                                                          



İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYET

………..…. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ'NE

İCRA DOSYA NO : ………… İcra Müdürlüğü ……./…

ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) : .

VEKİLİ : Av.

KARŞI TARAF : Hasımsız

DAVA KONUSU : Şikayet konusu haciz işleminin yapılmasına emir verilmesi talebidir.

OLAYLAR :

1. Müvekkilim …………. kendisine ………………………... (…………..) TL borçlu olan ………'nin vadesi gelmesine rağmen borcunu ödememesinden dolayı hakkında icra takibi başlatmış ve ………….…İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı takip dosyasından ödeme emri gönderilmiştir.

2. Borçlu mal beyanında bulunmuş ve bu beyana dayanarak borçluya ait mallar üzerine haciz konulması için müvekkilim talepte bulunmuştur. …………. İcra Müdürü aradan ……ay gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen, borçlunun malları üzerine haciz koymaktan kaçınmakta, görevini yerine getirmemektedir. Bu durum müvekkilimin alacağına kavuşmasını geciktirmekte, ekonomik olarak zor durumda kalmasına yol açmaktadır.

3. İcra müdürünün sebepsiz yere borçlunun malları üzerine haciz konulması işlemini sürüncemede bırakmasından dolayı iş bu şikayet davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ………….… İcra Müdürlüğünün …………/… esas sayılı takip dosyası, haciz talebi, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile, İcra müdürünün sürüncemede bırakmış olduğu haciz işlemini yerine getirmesine emir verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/……

Borçlu Vekili

Av. ..

1.) Onanmış vekaletname örneği,


İDARİ DAVA DİLEKÇE ŞABLONU VE AÇIKLAMASI

........NÖBETÇİ İDARE MAHMEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

" İ.Y.U.K.madde 4 “Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.”

Gönderilmek Üzere

..........NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

"İYUK m. 3 İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.”

"nöbetçi ibaresinin gereği ; açılacak davanın bir yerde bulunması muhtemel birden fazla mahkemeden hangisinde görüleceğinin uyap sistemi veya tevzin bürolarınca belirlenmesi nedeniyle önceden kestirilememesi ancak görevli ve yetkili mahkemenin belirtilmesi zorunluluğu nedeniyle yazılmasındandır"

..........

MADDE 32.

1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (Mülga ikinci cümle : 10/6/1994-4001/15 md.

Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

MADDE 33.

1. (Değişik : 5/4/1990-3622/12 md.) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.

2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

3. (Değişik : 5/4/1990-3622/12 md.) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki 7

MADDE 34. (Değişik : 10/6/1994-4001/16 md.)

1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.

2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.

Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki

MADDE 35. (Değişik : 5/4/1990-3622/13 md.)

Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Tam Yargı Davalarında Yetki

MADDE 36.

İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer,

İdari mahkemesidir.

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki

MADDE 37.

Bu Kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,

b) (Ek : 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,

d) d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,8

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

Duruşma İstemlidir

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ

İ.Y.U.K madde 27 (Değişik : 10/6/1994-4001/12 md.)

“1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklardan doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.

4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.

6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.”


İDARE MAHKEMESİNDE SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

--------------------------------BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

…………………

İTİRAZ EDEN :

T.C. Kimlik Numarası :

İkamet Adresi :

İTİRAZ EDİLEN KARAR : .................…..Üniversitesinin ….........adlı dersin final sınavında vermiş olduğu sınav sonucu

TEBLİĞ TARİHİ : ….........

AÇIKLAMALAR :

A- Olaylar

1- (Sınav sonucu)

2-

3-

B- İtiraz Nedenleri

1-

2-

3-

S O N U Ç ve T A L E P : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yüce Mahkemenizin kendiliğinden belirleyeceği nedenlerle, itiraz konusu …. sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesini ve idarenin vermiş olduğu hukuki işlem dolayısıyla uğradığımın zararın tazminini arz ederim.

Ad Soyad


İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİ İSTENMESİ

……….. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : ………. Cumhuriyet Başsavcılığı ……./… Dosyası.

Müdürlüğünüzün ……………/… esas sayılı dosyasında iflas işlemleri yapılan …………………….. AŞ. Yönetim Kurulu üyelerinden …………………'ın dosyası incelenerek;

Şahsın, Nüfus cüzdanı örneği ile, kayıtlı adreslerinin ev ve iş yeri olarak acele bildirilmesi rica olunur.

……/……/.…

Cumhuriyet Başsavcısı


İDARE MAHKEMESİNDE SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

--------------------------------BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

……………………

İTİRAZ EDEN :

T.C. Kimlik Numarası :

İkamet Adresi :

İTİRAZ EDİLEN KARAR : .................…..Üniversitesinin ….........adlı dersin final sınavında vermiş olduğu sınav sonucu

TEBLİĞ TARİHİ : ….........

AÇIKLAMALAR :

A- Olaylar

1- (Sınav sonucu)

2-

3-

B- İtiraz Nedenleri

1-

2-

3-

S O N U Ç ve T A L E P : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yüce Mahkemenizin kendiliğinden belirleyeceği nedenlerle, itiraz konusu …. sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesini ve idarenin vermiş olduğu hukuki işlem dolayısıyla uğradığımın zararın tazminini arz ederim.

Ad Soyad


İSTİHKAK İDDİASINA CEVAP DİLEKÇESİ

....

.... İcra Müdürlüğüne

Dosya No : ....

Borçlu/lar  : ....

Üçüncü Şahıs :

Konu     : İstihkak İddiasına Yanıtımızdır.

Üçüncü  şahsın, ....  tarihli istihkak iddiasını kabul  ediyoruz.  İddia  konusu  mallar üzerindeki haczin kaldırılmasını müvekkilimiz adına saygıyla dilerim.

Alacaklı Vekili

Av.....


İPTAL DAVASI ÖRNEĞİ

………………….İDARE  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

DAVACI  :

VEKİLİ  :

DAVALI  :İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü )

TALEP- KONUSU :1.Dereceye yükselme talebinin,Emniyet Genel Müdürlüğünün 20.04.2001 gün

ve 97072 sayılı yazıları ile reddedilmesine dair işlemin iptali talep ve davasıdır.

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR:

Müvekkilimizin Memuriyeti sırasında Anadolu Üniversitesi ön lisans programından mezun olması sebebi ile 10.02.2001 tarihli bakanlık onayı ile (Ek-1)yapılan intibakında 3.dereceli kadroda 2.derecenin 6.kademesine yükseltilerek müvekkilimiz 1 yıl 11 ay 14 gün kıdemli sayılmıştır. Yine müvekkilimiz 22.03.2001 tarihli dilekçe ile (Ek-2) müracaat edip 1.derecenin 4.kademesine yükseltilmeyi istemiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü 20.04.2001 gün ve 97072 sayılı yazıları ile (Ek-3) Devlet memurları kanununun 36.maddesinin ortak hükümler (B)/3 fıkrası ile değişik 23.12.1988 gün ve 351 s.KHK.nın 3.maddesi gerekçe gösterilerek 1.dereceye yükselemeyeceğini belirtilmiş ve talebi reddetmiştir. Söz konusu yazı 03.05.2001 tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir(Ek-4) .Devlet Memurları Kanununun 36-A-12/d fıkrasında;memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87.maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil)” Üst öğrenimi bitirenler,aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla,bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe ve her üç yılda bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

Müvekkilimizin 351 sayılı KHK gereği 3. Dereceli kadroya yükseltilebileceği 1. Dereceye yükseltilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu maddede ise “36-A-12/b” emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler denilmektedir. Bu durumda yapılan intibak işleminde kadro şartı aranmaksızın Devlet memurları kanununun 36-A ortak hükümler bölümünde belirtilen ve yüksek okul mezunlarının yükselebileceği dereceye kadro şartı aranmaksızın müvekkilimizin getirilmesi gerekmektedir.

Aynı konuda müvekkilimizin emsali olan;polis memuru Turan Beyaz hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesinin 11.02.1999 tarihli kararı (Ek-5) ve Danıştay 5. Dairesinin 01.12.2999 tarihli kararı (Ek-6) ;

Polis memuru Nurettin Eriş hakkında Ankara 10.İdare Mahkemesinin 22.02.2001 tarihli karar (Ek-7);

Polis memuru Nazım Kartal hakkındaki Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 22.02.2001 tarihli kararı(Ek-8) bu konudaki haklılığımızı teyid eder niteliktedir.

SONUÇ VE İSTEK :Yukarıdaki açıklamaya çalıştığım nedenlerle yapılan işlemin iptalini,yapılan intibakta 2. Derecenin 6. Kademesinde 1 yıl kıdemle birlikte kadro şartı aranmaksızın müvekkilimizin hakkettiği 1. Derecenin 4. Kademesine yükseltilmesi talebinin reddi kararının iptali ile yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz…/../….

EKLERİ:                                                                 DAVACI VEKİLİ

Ek-1:2 sahife intibak onayı

2:1 “ dilekçe

3:1 “ Emn. Gen. Mdr. Yazısı

4:1 “ tebliğ-tebellüğ yazısı

5:2 “ Mahkeme kararı

6:2 “ Danıştay kararı

7:2 “ Mahkeme kararı

8:2 “ Mahkeme kararı

9:1 “Vekaletname sureti


İHTARNAME PROTESTO ÖRNEĞİ

T E L G R A F
SURETLİ - TESLİM - İHBARLIDIR
PROTESTO
Sayın  Lehtarı bulunan / / vade tarihli / / Tanzim tarihli .........................TL.( ) senediniz vadesinde ödenmemiştir. İşbu senet bedelini en geç iki
gün içerisinde tarafımıza ödemenizi ihtar ederim.
Keşideci Vekili
Av.
ADRES :


İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ( ALMANYADAN OĞLUM GELİCEK )

…………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Mesken ihtiyacına dayalı tahliye talebidir.

OLAYLAR :

1. Davalı ………………., mülkiyeti müvekkilim ………………'e ait ve , ………… ili, ………….. ilçesi ……….. sokak No: …/…. adresinde bulunan dairede …/…/……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……………….. (………………..) TL.- kira ödemektedir. Davalı ile müvekkilimin ilişkileri …./…./……. tarihli kira sözleşmesi akdedildikten sonra ilişkilerinde herhangi bir anlaşmazlık çıkmadan uyum içerisinde devam etmiştir. Ancak müvekkilimin son yıllarda sağlığı bozulmuş ve doktoru da şehir gürültüsünden uzak sakin bir yerde kalmasının iyileşmesi açısından çok önemli olduğunu belirtmiştir. Müvekkilim de bu uyarıyı dikkate alarak başka yerden yeni bir daire kiralamak yerine halen kirada olan …………………..'deki dairesine geçmeyi düşünmüştür.

2. Bu nedenle Müvekkilim davalı ………………' ye …………. Noterliği aracılığıyla …/…/……. düzenleme tarihli bir ihtarname çekerek "sağlık şartlarının bozulduğunu, doktorların tavsiyesi üzerine söz konusu kiralananda kendisinin oturacağını ve dolayısıyla kiralanan daireye ihtiyacının doğduğunu bildirerek sözleşme süresinin dolma tarihi olan …/…/…. tarihine kadar kiralananı tahliye etmesini" ihtaren bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameye ve kira süresinin dolmasına rağmen kiralananı tahliye etmemiştir. Nitekim müvekkilim de davalının son aya ilişkin olarak getirmiş olduğu kira bedelini sözleşmenin yenilenmediğini söyleyerek kabul etmemiştir.

3. Müvekkilimin mesken ihtiyacı sağlık şartlarına dayalı olup gerçektir. Nitekim bu durumu doktor raporlarıyla ispatlamamızda mümkündür. Ancak kiracı, müvekkilimin söz konusu mesken ihtiyacına rağmen kiralananı tahliye etmemektedir. Sağlık şartları dolayısıyla ortaya çıkan mesken ihtiyacına dayalı iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6570 Sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : …/…/……. tarihli kira sözleşmesi, ……………….. Noterliğince çekilen 12.05.2001 tarihli ihtarname, doktor raporları, tapu kayıtları, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle mesken ihtiyacına dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2001

Davacı Vekili

EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) …/…/…… tarihli kira sözleşmesi

3.) …/…/….. tarihli ihtarname


İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN  :

VEKİLİ    : Av.

BORÇLU    :

VEKİLİ    : Av.

TALEP KONUSU   : ihtiyati Haciz Talebidir.

OLAYLAR    : 1- Aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu müvekkilime

Mahkemesinin  ............/............ Esas  ............/.........  Karar sayılı  ..../.../...    tarihli ilamı ile Asıl alacak olarak    ................  .-TL.sı borçlu bulunmaktadır.

Ayrıca olay tarihi olan ..../.../... ile Talep tarihi olan   ..../.../...    tarihi arasında işlemiş ve karara bağlanmış kanuni faiz karşılığı olan  .............. .-TL. ve müvekkilim tarafından yapılan ve borçlunun ödemesine hükmedilen  .................-TL. yargılama masrafı + ............ .-TL Yargılama harc ..................-TL. vekalet ücreti ile birlikte toplam alacak miktarı    ................-TL. olmuştur.                          2- Yaptığımız araştırmada borçlunun işbu borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu duyulmuştur.

HUKUKi NEDENLER  : TTK.,iiK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat.

DELİLLER    :  .Mah.  ........../.........    E.,     ........... ./...............  K. sayılı  ..../.../...   tarihli ilamı, vs.

T A L E P    : Yukarıda kısaca arzedilen nedenlerle,   duruşma

yapılmaksızın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak

üzere alacağımızın; ...............   .-TL.asıl alacak,   .....................-TL. karara bağlanmış

yasal faiz,  .................... .-TL. yargılama masrafı   ................ -TL. yargılama harcı ve    .............-TL. Vekalet ücreti olmak üzere toplam  .............. .-TL. karşıliğında borçlunun taşınır ve taşınmaz

mallarıyla, Üçüncü  şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına

yargılama giderleri ile Ücreti  vekaletin de karşı tarafa yükletilmesine karar  verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

.../.../...

Alacaklı Vekili

Av.

E K   :

Vekaletname Sureti

Mahkeme ilamı


İHTİYATİ HACİZ

ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN  :

VEKİLİ    : Av.

BORÇLU    :

VEKİLİ    :

TALEP KONUSU   : İhtiyati Haciz Talebidir.

OLAYLAR    :

1- Aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu vekil eden bankaya ..../.../...   tarihli Bireysel Kredi Borçlanma ve Rehin Sözleşmesi ile vekil eden bankanın         şb.sinden kredi almış ve vadesi geldiğinde kredi borcunu ödemediğinden Ankara   .Noterliği ..../.../...   Yevmiye tarihli       yevmiye numarası ile ihtarname keşide edilerek borçlu temerrüte düşürülmüştür.

2- Borçlu ihtara icabet etmediğinden hakkında Ankara    .icra Müd............/........ sayılı dosyası ile toplam........-TL.sından takibe geçilmiş fakat borçlunun adresinde bulunmaması ve kaçması nedeniyle ödeme emrinin tebliği mümkün olmamıştır.

3- Sözleşmeye ve ihtarnameye göre borç muaccel olmuş ve borçlu temerrüte düşmüştür. Borçlunun alacağımızı boşa çıkarmak ve borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu sabittir. Bu veriler ışığında Vekil edenin daha fazla zarar görmemesi için ihtiyati haciz talebi ile sayın başkanlığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TTK.,İİK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat.

DELİLLER    : ..../.../... tarihli kredi sözleşmesi,   ihtarname, Ankara   .icra Müd. ......./......  E.Sayılı dosyasì vs.

T A L E P    :  Yukarıda  kısaca arzedilen nedenlerle, Duruşma       yapılmaksızın, fazlaya ilişkin  haklarımız saklı kalmak      üzere alacağımız olan  .....-TL.sı  karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz  mallarıyla,       Üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz  konulmasına yargılama giderleri ile Ücreti vekaletinde borçluya yükletilmesine  karar

verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

..../.../...

Alacaklı Vekili

Av.

E K   :

Vekaletname Sureti

Mahkeme ilamı

Sözleşme

İhtarname


İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

....... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

OLAYLAR: Davalının ...... TL tazminata mahkum edilmesidir.

D.KONUSU: Haksız ihtiyati tedbir kararı nedeniyle tazminat davası.

HUKUKİ SEBEBLER: HMK, BK m.41 vd.

DELİLLER: .......... Asliye Hukuk Mahkemesinin .../.... Esas nolu, dosyası, bilirkişi, tanık ve her türlü delil.

CEVAP SÜRESİ: 10 gündür.

İSTEM SONUCU: Yukarda anılan nedenlerle, haksız ihtiyati tedbirin kararını alarak icra ettirmesi nedeniyle beni ..... TL zarara uğratan davalının, fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutarak ve ..... tarihinden itibaren hükmedilecek yasal faiz ile birlikte mahkumiyetine ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı


İPOTEK TERKİNİ TALEBİ İİK 153’E GÖRE

...... İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN/BORÇLU:

KARŞI TARAF/ ALACAKLI:

D.KONUSU: İİK m. 153 uyarınca ipotek terkinine  ait istemdir.

OLAYLAR:

1) ... tarihinde alacaklı lehine ... Tapu sicil müdürlüğünün ... pafta .... parsel ... adadaki taşınmazıma ipotek konmuştur.

2) Borcumu ödememe rağmen halen ipotek kaldırılmadığı gibi alacaklı ipoteği kaldırmak da  istememektedir.

3) Alacaklının ipoteği kaldırmaması nedeniyle kendisine ihtar çekilmesi ve ipoteğin fekki amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: İİK m. 153., MK ve ilgili mevzuat

DELİLLER: Tapu kaydı, icra dosyası, ihtarname ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU: Yukarda açıklanan nedenlerle, söz konusu taşınmazım üzerindeki ipoteğin İİK m.153'e göre kaldırılmasına karar verilmesi saygı ile talep ederim.

Talepte Bulunan Borçlu


İPOTEK TERKİNİ TALEBİ

...... İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN/BORÇLU:

KARŞI TARAF/ ALACAKLI:

D.KONUSU: İİK m. 153 uyarınca ipotek terkinine  ait istemdir.

OLAYLAR:

1) ... tarihinde alacaklı lehine ... Tapu sicil müdürlüğünün ... pafta .... parsel ... adadaki taşınmazıma ipotek konmuştur.

2) Borcumu ödememe rağmen halen ipotek kaldırılmadığı gibi alacaklı ipoteği kaldırmak da  istememektedir.

3) Alacaklının ipoteği kaldırmaması nedeniyle kendisine ihtar çekilmesi ve ipoteğin fekki amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: İİK m. 153., MK ve ilgili mevzuat

DELİLLER: Tapu kaydı, icra dosyası, ihtarname ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU: Yukarda açıklanan nedenlerle, söz konusu taşınmazım üzerindeki ipoteğin İİK m.153'e göre kaldırılmasına karar verilmesi saygı ile talep ederim.

Talepte Bulunan Borçlu


İSTİHKAK İDDİASINA CEVAP DİLEKÇESİ

....

.... İcra Müdürlüğüne

Dosya No : ....

Borçlu/lar  : ....

....

Üçüncü Şahıs :

Konu     : İstihkak İddiasına Yanıtımızdır.

Üçüncü  şahsın, ....  tarihli istihkak iddiasını kabul  ediyoruz.  İddia  konusu  mallar üzerindeki haczin kaldırılmasını müvekkilimiz adına saygıyla dilerim.

Alacaklı Vekili

Av.....


İSTİNABE YOLUYLA TANIK DİNLENİLMESİ

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İLGİ : ………….. Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…Esas sayılı Boşanma davası için tanık dinlenmesi.

Davacı …………… tarafından davalı …………. aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında;

………..'da bulunan ve ekte gönderilen talimatta adı ve adresleri yazılı davalı tanıklarının talimatta belirtilen konularda bilgi ve görgülerinin olup olmadığının anlaşılması bakımından ………….. mahkemelerince talimat yolu ile dinlenilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince tanıkların dinlenilerek, tutulacak tutanağın Mahkememize iadesinin sağlanması rica olunur

……/……/………

Hakim

NOT :

1.) Her bir tanık için …………….-er TL.dan …Tanık için toplam ………….- TL Mahkemeler Veznesine …/…../…… tarih ve …/……… sayılı makbuzla yatırılmıştır .

3.) İlgili talimat ektedir.


İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

……….. …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI (ALACAKLI) :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI (BORÇLU) :

DAVA KONUSU : Davalının borca itirazının iptaline, takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

ALACAK MİKTARI :

OLAYLAR :

1. Müvekkilim, davalının "………………………………………….." adresindeki konutunun ahşap parke döşeme, sistre (silme) ve cam cila işini, .../.../.... tarihinde başlayarak …../…./….. tarihinde bitirerek, davalıya teslim etmiştir. Müvekkilim tarafından davalının yapılan işleri şu şekildedir;

a- 50 m2'lik bir salonun eski parkesinin sökülerek yerine yeni parke döşenmesi

b- Sistre ve cilasının yapılması;

c- 13 m2'lik bir odanın eski parke ile döşenerek sistre ve cilasının yapılması.

2. Bu işin ……………….-TL karşılığında yapılması konusunda müvekkillimle davalı anlaşmışlar, müvekkil işi anlaşmaya uygun bir şekilde zamanında yaparak teslim etmiş, buna karşılık davalı ………………….. TL.- ödemiş, kalan ……………….. TL.- kısmını bilahare ödeyeceğini söylemiş, ancak her defasında ailevi sebeplerini ileri sürerek ödemeyi tehir etmiştir

3. Müvekkilim……………... Noterliğinden …/…./…… tarih ve ……………. nolu ihtarname çekmiş, bu ihtarname davalıya …./…./……. günü tebliğ edilmiştir. Davalı, verilen 10 gün içinde borcunu ödememiş, …./…../….. tarihinde temerrüde düşmüştür.

4. Davalı aleyhine ……………. İcra Müdürlüğünün ………………… E. sayılı dosyasından alacağın tahsili için (49 Örnek) icra takibine geçilmiş, ancak davalı borca itiraz ederek takibin durmasını sağlamıştır.

5. Davalının konutunda yapılan işin karşılığı olarak ……….-TL alacağa karşı itirazının iptaline, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ………. Noterliğinden …………… tarih ve ………… nolu ihtarname, ………... İcra Müdürlüğünün ……………… E. sayılı takip dosyası, Keşif, bilirkişi incelemesi, şahit beyanı  ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile;

1.) Davalı borçlunun ……………. İcra Müdürlüğünün ……….. E. sayılı takip dosyasında ileri sürdüğü itirazlarının iptaline ve duran icra takibinin devamına,

2.) Davalının %40 icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine

3.) Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…

Davacı Vekili

EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği

2.) ………..Noterliğinden çekilen …/…/……tarih ve ………… nolu ihtarname,

3.)

4.) …………. İcra Müdürlüğünün ………….E. sayılı takip dosyası




KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALIMI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                     :.......
VEKİLİ                        :.......
DAVALI                      :.......
KONU                        : Kamulaştırılan Taşınmazın geri  alımı  Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR        :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile ....... tarihinde ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

2-Tarafımızdan kamulaştırılma bedelinin artırılması için .......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

3-Kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl geçmiş olmasına rağmen davalı idare, arsa üzerinde gerekçesine uygun hiçbir çalışma yapmamıştır.

4-Belediye tarafından ........ yapmak gerekçesi ile kamulaştırılan taşınmazın, müvekkilimize geri verilmesini istemekteyiz. Belediye tarafından müvekkilimize ödenen parayı yasal faizi ile birlikte müvekkilimiz belediyeye ödemeye hazırdır.

YASAL NEDENLER  : Kamulaştırma Yasası
KANITLAR                   : Kamulaştırma dosyası, bedel  artımı  dava  dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü kanıt.
CEVAP SÜRESİ        : 14 Gündür
İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenler ile, Davalı Belediye tarafından ....... tarihinde kamulaştırılmış  bulunan,müvekkilimize ait ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik arsanın müvekkilime  iadesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


Kamulaştırılan Taşınmazın İadesi Adına Tescili Dilekçesi

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                  :.......
VEKİLİ                     :.......
DAVALI                   :.......
KONU                      : 2942 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Uyarınca Tapu Tescil Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR      :1-Müvekkilimiz idare tarafından davalıya ait ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsa .................... yapılmak üzere ....... tarihinde ........... kamulaştırılmıştır.

2-Davalı tarafından kamulaştırılma bedelinin artırılması için .......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

3-İdare tarafından davalıya tapuda devir işlemi yapması için ....... tarihinde  ihtar gönderilmiştir.

4-Davalı idaremiz tarafından gönderilen bu ihtara rağmen bu güne kadar tapudaki devir işlemlerini gerçekleştirmiş değildir.

YASAL NEDENLER : 2942 sayılı yasanın 17.md.
KANITLAR               : Kamulaştırma belgeleri, tapu kaydı,her türlü kanıt.
CEVAP SÜRESİ     : 14 Gündür
İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenler ile 2942 sayılı yasanın 17. Maddesi uyarınca taşınmazın hükmen davacı idare adına tapuya tesciline ve durumun tapuya bildirilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ederiz

DAVACI VEKİLİ


KAMULAŞTIRILMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DİLEKÇESİ

......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                   :.......
VEKİLLERİ              :.......
DAVALI                   :.......
KONU                      : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI
DAVA DEĞERİ      :

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin ....... tarih ve ....... sayılı kararına göre ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

2-Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2'sinin değerini  ....... olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam ....... kamulaştırma değeri biçilmiştir.

3-Bu bedel davalı idare tarafından  müvekkilimiz adına ....... ../../.... tarihinde bloke edilmiştir.

4-Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

5-Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m2 için ....... olarak tespiti ile müvekkilimizin ....... m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam ....... ye çıkarılmasını istiyoruz.

YASAL NEDENLER    : 2942 Sayılı Yasa, HUMK
KANITLAR                  : Tapu kaydı,   istimlak evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü  kanıt.
CEVAP SÜRESİ        : 14 Gündür
İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin ....... m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin ....... olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


KANUN DIŞI GREVİN TESPİTİ DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI               :.......
VEKİLİ                  :.......
DAVALI                :.......
ADRESİ               :.......
KONU                  : Davalı yetkisiz  sendikanın ilan ettiği ve ....... tarihinde uygulamaya başladığı grevin kanun dışı olduğunun tespiti davasıdır. Ayrıca grevin durdurulması konusunda  ihtiyati tedbir talebimiz mevcuttur.

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı Sendika, müvekkilimin işyeri olan .......'da grev yoluna gitmiş ve grev kararı ....... tarihinde ilan edilmiş ve ....... tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır. Bu grev kanuna aykırıdır. Çünkü:

a-)Grevin gerektirdiği şartlar mevcut olmadığı gibi,grev kararının alınması ve uygulanmasında  kanuni sürelere uyulmamıştır.

b-)Sendikanın yetkisi bulunmamaktadır.

c-)Bu grevin asıl amacı siyasal amaçlıdır. Çünkü:

d-)Bu grev ...... ve ...... yerlerinde başlayan grevleri destekleme yönünde uygulanan bir grevdir.

2-Bütün bu haller nedeniyle, söz konusu grev kanundışı bir grevdir. Bu grev önlenmediği takdirde,müvekkilimin ekonomik ve ticari hayatı anlamsız şekilde son bulacaktır. Bu sebeple bu grevin ihtiyati  tedbir yoluyla durdurulmasını istemek zarureti doğmuş bulunmaktadır. Hükmün kesinleşmesine kadar grevin durdurulmasını  talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER     : 2822 sayılı kanun.m.46

KANITLAR               : Yetki belgesi,grev ilanı,tanık ve her tür kanıt

İSTEM SONUCU       : Yukarıda açıklana nedenlerle:

a-)Şu anda işyerinde uygulanan grevin, hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir yoluyla  durdurulmasına,

b-)Uygulanmakta olan grevin  kanundışı grev olduğunun tespitine,

c-)Yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


KAT İRTİFAKININ DEVRİ DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR                   :.......
VEKİLLERİ                     :.......
DAVALI                          :.......
KONU                             : Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri Talebimiz Hk.
AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ile davalı  ....... adresinde bulunan ve  ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, ....... Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar.

../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi gerek ...........-TL' yi  bu güne kadar ödememiş olup bu konuda ...... Noterliğinin, ../../.... tarih ve ...... yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir.

Davalının bu tutumu müvekkilim ile birlikte diğer kat irtifakı sahiplerini zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen gün inşaat maliyetleri artmakta ve müvekkilimin zararına neden olmaktadır.

Bu nedenle yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalının arsa payı ile kat irtifakının müvekkillerime devri için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER                : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat
DELİLLER                       : Tapu kaydı, Sözleşme, İhtarname
İSTEM SONUCU            : Arz edilen nedenlerle davalının arsa payı ile kat irtifakının değerinin kendisine ödenmek şartıyla müvekkillerim adına arsa payları oranında devrine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ......

DAVACILAR VEKİLİ



.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                         :.......
VEKİLİ                           :.......
DAVALILAR                   :.......
KONU                             : Kat Maliki Kurulu Olarak Alınan Haksız ve Yersiz  Karardan Ötürü davalıların Uyarılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ile davalılar ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın maliki ve paydaşıdırlar.

Davalılar Kat Malikleri Kurulu olarak ../../.... tarihinde anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan bahçeye ........ yapmaya karar vermişlerdir.

Yapılması planlanan bu ...........'dan sadece birkaç kat maliki faydalanacaktır. Diğer kat maliklerinin bundan faydalanması mümkün olmadığından yapılmasına karar verilen bu ........... gereksizdir.

Müvekkilimin karşı çıkmasına rağmen bu karar alındığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER                : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
DELİLLER                       : Tapu Kaydı, Kat malikleri Kurulu Kararı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi
İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davalılara almış oldukları karar nedeniyle gerekli uyarının yapılmasına, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

DAVACILAR VEKİLİ


KİRA BEDELİNİN ARTIRILMASI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                  :.......
VEKİLİ                    :.......
DAVALI                   :.......
KONU                      : Kira bedelinin ....... ya çıkarılması talebimiz

AÇIKLAMALAR     :1-Davalı, ....... adresinde müvekkilimize ait apartman dairesinde ....... tarihli kira kontratı ile ve aylık ....... kira ödeyerek oturmaktadır.

2-Davalının ödemekte olduğu kira bedeli günün koşullarına uygun değildir. Yaşanan ekonomik kriz paranın alım gücünü düşürmüştür.

3-Müvekkilimiz bu daireden aldığı kira bedeli ile geçimini sürdürmektedir. Müvekkilimiz tarafından kiracıya yeni kir dönemi için kira bedelinin ....... ye çıkarılması konusunda, yasal süre içinde ....... Noterliği' nin ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarnamesi gönderilmiş, ancak davalı kiracı kiraya çok cüzi bir zam önermiştir.

4-Müvekkilimize ait gayrimenkulün kira bedelinin ....... ye çıkarılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER   : 6570 Sayılı yasa ,BK, HUMK ve İlgili Mevzuat
KANITLAR              : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi,
CEVAP SÜRESİ         : 14 Gündür. 
İSTEM SONUCU        : Açıklanan nedenler ile müvekkilime ait dairenin kira bedelinin nedenlerle, yeni kira dönemi için, aylık ....... olarak tespitine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


KİRANIN YENİ KOŞULLARA UYARLANMASI DİLEKÇESİ

....... SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         :.......
VEKİLLERİ                      :.......
DAVALI                         :.......
DAVANIN KONUSU           : Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması
DAVANIN DEĞERİ            :.......

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere ....... başlangıç tarihli yazılı kira  sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık ....... bedelle kiraya vermiştir.

Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de zaman içerisinde meydana gelen  ekonomik  değişimler, yüksek enflasyon, hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda  yapılan kira arttırımları son derece düşük kalmıştır.

Dava konusu yer için  ödenmekte olan kira bedeli, mecurun bulunduğu çevredeki emsal kira  bedelleri, yüzölçümü ve özellikleri itibarıyla  fevkalade azdır.

Bu nedenlerle aylık ............-TL olan kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../../.... tarihinden itibaren .........-TL ye uyarlanması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER                : 6570 Sayılı yasa,BK,HUMK,sair ilgili mevzuat.
KANITLAR                     : Kira sözleşmesi, keşif, bilirkişi ve diğer deliller
İSTEM SONUCU             : Yukarıda arz edilen  nedenlerle aylık ....... olan  kira bedelinin ../../.... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  aylık net ............-TL' sına uyarlanmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


"KAZAİ RÜŞT"  DİLEKÇE ÖRNEĞİ



…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI (ANNE) :

DAVACI (BABA)    :

DAVALI                : Hasımsız

DAVA KONUSU   : Oğlumuz/Kızımız ……………’nın kazai rüştüne karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR              :

1. Oğlumuz/Kızımız …………… …………… doğumludur ve halen 18 yaşını doldurmamıştır ve bu sene …………… lisesinden mezun olacaktır. Bu sene yapılacak olan memurluk sınavına girecektir ve memur olmak ihtimali bulunmaktadır.

2. Ancak oğlumuz/kızımız …………… şu anda 18 yaşını doldurmuş değildir. Bu nedenle de göreve başlaması ve maaşını alması mümkün değildir.

3. Bu itibarla oğlumuz/kızımız ……………’ın kazai rüştüne karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, öğrenci belgesi ve gerektiğinde her türlü hukukideliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, Medeni Kanunun 12. maddesi hükmüne göre oğlumuz/kızımız ……………’ın kazai rüştüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../..//....

Davacı Anne  Davacı Baba

Ekleri:
1. Nüfus kayıtları
2. Tanık listesi
3. Öğrenci Belgesi






"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI"   ÖRNEK DİLEKÇE


…… İŞ MAHKEMESİ’NE


DAVACI                                   :

VEKİLİ                                     :
DAVALI                                   :
DAVA KONUSU                  _ :
Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağının, davalıdan alınarak müvekkilime verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   :
1. Davacı müvekkilim ../../..., tarihinde davalı kurumda işe başlamıştır. Müvekkilim davalı kurumdan işten çıkartıldığı ../../.... tarihine kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalışmıştır.
2. Müvekkilim, davalı kurumda daimi işçi olarak temizlik işleri ve görevlendirildiği her işte çalıştırılmıştır. Müvekkilimin sigorta girişi o dönemde kendisi gibi davalı kurumda çalışan tüm işçilerde olduğu kuruma bildirilmemiş, primleri yatırılmamıştır. O tarihte çeşitli nedenlerle müvekkilim davalı kurum tarafından hiçbir haklı nedene dayanmaksızın yazılı ya da sözlü ihbar öneli yapılmadan işten çıkarılmıştır.
3. Müvekkilim işten çıkarıldıktan sonra davalı kurum tarafından sürekli tekrar işe alınacağı yönünde oyalanmıştır. Müvekkilim bu tarihe kadar yeniden işe başlama ihtimaline karşı yasal yollara başvurmamıştır.
4. Davalı kurumdan haksız yere işten çıkarılan müvekkilimin, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını talep etmek için işu bu davanın açılması zaruret haline gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  :
İş Kanunu, MK, BK ve her türlü yasal mevzuat

DELİLLER
: Müvekkilime ait SSK sicili, tanıklar, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                      :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve sayın mahkemenizce re’sen belirlenecek nedenlerle
1. Müvekkilimin ../../.... tarihi ile ../../.... tarihleri arası hizmetinin karşılığı olan işten çıkarılma tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, çalışmış olduğu yılları için fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla ... TL kıdem tazminatının,
2. Müvekkilime işten çıkarılacağına ilişkin hiçbir bildiri yapılmaması nedeniyle müvekkilime ihbar tazminatı olarak fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak koşuluyla işten çıkarılma tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte .... TL ihbar tazminatının ödenmesine
3. Tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini müvekkilim adına arz ve talep ederim.  ../../20..
DAVACI VEKİLİ




KONKORDATONUN FESHİ DİLEKÇESİ 1

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                    :.......
VEKİLİ                      :.......
DAVALI                     :.......
KONU                        : KONKORDATONUN FESHİ
AÇIKLAMALAR         :1-Borçlu karşı tarafın talebi ile .......nce ....... tarihli karar ile borçluya 40 gün süreli konkordato mühleti verilmiştir.

2-Daha sonra borçlunun yaptığı başvuru üzerine mahkemeniz tarafından borçlunun yaptığı ödeme planı uygun bulunarak konkordato talebi kabul edilmiştir.

3-Konkordato planında belirtilen ve müvekkilimizce de uygun görülen ödemeler daha ilkinden başlayarak aksamıştır. Borçlu müvekkilimize geçen iki ayda yapması gereken toplam ........-TL tutarındaki iki ödemeyi yapmamıştır. Yine de iyi niyetle davranan müvekkilimiz, borçluyu özel durumu nedeni ile uyarmak üzere aramış, ayrıca ihtar da çekmiş, buna rağmen borçlu aramalara ve ihtara cevap vermemiştir.

4-Konkordatonun, müvekkilimiz bakımından feshini talep etmek durumunda kalınmıştır.

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 307
KANITLAR               : Konkordato Dosyası, İhtarname VE DİĞER KANITLAR.
İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle borçlu tarafından ihlal edilen konkordatonun feshine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


KONKORDATONUN FESHİ DİLEKÇESİ 2

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                  :.......
VEKİLİ                    :.......
DAVALI                   :.......
KONU                      : KONKORDATONUN FESHİ
AÇIKLAMALAR     :1-Borçlu karşı tarafın talebi ile .......nce ....... tarihli karar ile borçluya 40 gün süreli konkordato mühleti verilmiştir.

2-Daha sonra borçlunun yaptığı başvuru üzerine mahkemeniz tarafından borçlunun yaptığı ödeme planı uygun bulunarak konkordato talebi kabul edilmiştir.

3-Tarafımızdan yapılan araştırmalarda borçluya ait 1 adet .. .. ... plaka sayılı Mersedes Marka 2001 model binek otomobil ile, Çeşme' de bizzat borçlu adına kayıtlı 2 adet Villa Kooperatif hissesi tespit edilmiştir. Ayrıca borçlunun mahkemenin konkordatoyu kabul kararı ile birlikte her gün lüks eğlence yerlerinde eğlendiği ve hafta sonlarında da Kıbrıs' a kumar oynamaya gittiği tanıklarca tespit edilmiştir.

4-Davalının tamamı ile alacaklılarını ve tabii ki borçludan .......nün ....... E sayılı dosyası ile kesinleşmiş alacağı bulunan müvekkilimizi mağdur ettiği ve resmi mercileri yanılttığı ortadadır. Bu konuda Cumhuriyet Baş Savcılığına ayrıca şikayette bulunacağız.

5-Yüce mahkemenizden borçlu adına tasdik edilen konkordato' nun feshini talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER     : İİK VE DİĞER YASA MADDELERİ.
KANITLAR               : Konkordato Dosyası, İcra Dosyası, Kooperatif Kayıtları ve her türlü kanıt.
İSTEM SONUCU       : Arz edilen nedenlerle tasdik edilmiş olan konkordatonun feshine karar verilmesini, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ



KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI              :.......
VEKİLİ                :.......
DAVALI              :.......
KONU                 : Üyelikten ihraç kararının iptaline ilişkin talebimizdir.
AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilim ....... tarihinden bu yana  davalı kooperatifin üyesidir.

2-Davalı kooperatifin ../../.... tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla müvekkilim kooperatiften ihraç edilmiş ancak bu karar genel kurul toplantısında alınan kararla ../../..... tarihine kadar borcunu ödemesi koşuluyla kaldırılmıştır. Müvekkilim de bu koşulu ../../.... tarihinde yerine getirmiştir.

3-Daha sonra ../../.... tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararla müvekkilim hakkında tekrar ihraç kararı verilmiştir. Ve bu arada müvekkilime de hiçbir ihtarda bulunulmamıştır. Bu karar ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana sözleşmeyi ekte sunmaktayız.).

4-Hata şöyledir: Parasal yükümlülüklerini ihlal ederek 30 gün süreyle geciktiren borçluya ihtar çekilerek bu yükümlülüğünü 30 günlük süre içinde yerine getirmesi aksi halde üyelikten ihraç edileceği bildirilir. Keşide edilip  üyeye bildirilen bu ihtar sonrasında şayet üye bu yükümlülüğünü yerine getirmezse o taktirde hakkında ihraç kararı verilebilir.

5-Ancak somut olayda müvekkilim hakkında durum böyle gerçekleşmemiştir. Genel kurulun yükümlülüğünü yerine getirmesi için müvekkilime çektiği ihtar sonucunda tanınan süre içinde müvekkilim parasal yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

6-Müvekkilim hakkında gerçekleşen bu olay yasaya ve ana sözleşmeye aykırıdır.

7-Ana sözleşmenin ....... maddesine göre bu karara 3 ay içinde itiraz mümkündür ve bu itiraz süresi içinde yeni ortak alınması mümkün değildir. Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü müvekkilimin zarara uğramasını engellemek maksadıyla tedbir kararı verilmesini talep ederim.
CEVAP SÜRESİ  : 14 Gündür
İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere üyelikten ihraç kararının iptaline,tedbir kararı verilmesine yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz... 

DAVACI VEKİLİ


KUSUR TESPİTİ TRAFİK KAZASI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

KUSUR TESPİTİ İSTEYEN     :.......
VEKİLLERİ                         :.......
KONU                              : Kusur Tespiti Talebimiz Hk.
AÇIKLAMALAR                   :1- ....... günü saat ....... sıralarında müvekkilimiz maliki bulunduğu ....... plaka sayılı aracıyla ... Karayolunda ....... istikametinden ....... istikametine doğru seyrederken ...... Hastane Yolu sapağına geldiğinde Trafik Polisleri tarafından durdurulmuş ve Döngel Mudurnu Tavukçuluk önünde meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtilmiştir.

2-Müvekkilimizin yokluğunda tanzim edilen Trafik Kazası Tespit Tutanağı .. .. .... ve .. ... .. plaka sayılı araç sürücülerinin ifadeleri doğrultusunda düzenleşmiştir. Tanzim edilen bu Trafik Kazası Tespit Tutanağı gerçekleri yansıtmamaktadır.

3-Tanzim edilen Trafik Kazası Tespit Tutanağında müvekkilimizin maliki ve sürürcüsü bulunduğu ....... plakalı otomobili ile ..... istikametinden ..... istikametine seyir halindeyken ..... önüne geldiği esnada trafiğin yoğun olduğu bir sırada önünde aynı istikamete seyir eden araçları solladığı sırada ..... istikametinden ..... istikametine seyir eden sürücü .... .......  idaresindeki .. ... .. plaka sayılı otomobili şarampole düşürdüğü şarampolden anayola çıkan sürücü ..... .....'ın direksiyon hakimiyetini kayıp ederek aracını toparlayamadığı ve ..... yönünden ...... yönüne seyreden .. ... ... plaka sayılı kamyona çarptığı ve meydana gelen bu olayda müvekkilimizin kod 07 şeride tecavüz etme sucunu işlediği bu nedenle bu kazada asli kusurlu olduğu belirtilmiştir. Aynı tutanakta müvekkilimizin olay yerini terk ettiğinden krokide gösterilemediği belirtilmektedir.

4-Trafik kazası tespit tutanağında müvekkilimize yükletilen kusur oranının tarafımızdan kabulü mümkün değildir. Müvekkilimizin meydana gelen kaza ile alakası yoktur. Müvekkilimiz olay günü .... yönünden ...... istikametine doğru seyrederken ........ önünde Trafiğin açık olduğu ve araç sollama yasağının bulunmadığı bir yerde önünde seyreden aracı sollamış ve kendi şeridine girerek yoluna devam etmiştir. Müvekkilimiz karşıdan gelen aracı sıkıştırmamıştır. Trafik Kazası Tespit Tutanağında belirtildiği gibi .. ... .. plaka sayılı aracın şarampole düşmesi mümkün  değildir.  Kazanın  meydana  geldiği yol tek gidiş gelişli yol olmasına rağmen yan kısımlarında geniş bir emniyet şeridi mevcuttur. Bu emniyet şeridine rağmen şarampole düşen bir aracın şarampolden tekrar ana yola çıkması mümkün değildir. Bu yolda Trafiğin sıkışık olduğu zamanlar dört şerit olarak trafik rahatlıkla akmaktadır. Olay .. ... .. plaka sayılı araç sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu meydana gelmiş olup olayda müvekkilimizin kusuru yoktur.

5-İleride müvekkilimiz aleyhine açılacak tazminat davasına esas olmak üzere olay mahallinde olayı gören tanıklarımızın da dinlenmesi suretiyle kusur tespiti yapılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

KANITLARIMIZ                   : Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
Tanıklarımız….1- ......................              2-................................        
İSTEM SONUCU                 : Yukarıda anlatılan nedenlerle ileride müvekkilimiz aleyhine açılacak tazminat davasına esas olmak üzere olay yerinde olayı gören yukarıda isimlerini verdiğimiz tanıkların dinlenmesi suretiyle uzman bilirkişi marifetiyle keşif yapılmasına, müvekkilimizin meydana gelen kazada kusurunun bulunup bulunmadığının, kusurlu ise kusur oranının ne olduğunun tespitine karar verilmesini talep ederiz.

TESPİT İSTEYEN VEKİLİ


MADDİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ.......

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                 :.......
VEKİLİ                    :.......
DAVALI                  :.......
DAVA DEĞERİ     :.......

KONU                     : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak  kaydı ile ....... Alacağın ticari reeskont  faizi ile birlikte tahsili  istemidir.
AÇIKLAMALAR    :1-Davalı, sahibi olduğu ve kullandığı ....... plaka sayılı kamyonla şehir içinde, ............ caddesinde manevra yaparken müvekkilimize ait zücaciye dükkanının vitrininden içeri girmiştir.

2-Davalının olayda tamamen kusurlu olduğu açıktır. Cadde esnafı da olayı görmüşlerdir.

3-Müvekkilimiz adına ....... Asliye Hukuk Hakimliği' nin ....... Esas sayılı dosyası ile ....... tarihinde yaptırmış olduğumuz tespit ile ilgili olarak bilirkişi raporunu vermiştir.

4-Rapora göre; Müvekkilimizin kırılan vitrininin tamiri için malzeme ve işçilik bedeli için ......., müvekkilimizin kırılan malları ile ilgili olarak ....... maddi hasar meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu tamirat işinin süreceği 3 gün için müvekkilimizin dükkanı da kapalı kalacaktır. Bunun için de müvekkilimizin ....... maddi zarara uğrayacağı bilirkişi raporunda yer almıştır.

5-Müvekkilimizin olay nedeni ile toplam ....... maddi zararı mevcuttur.Müvekkilimizin zararının davalı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER   : BK ve ilgili yasa maddeleri.
KANITLAR                 :...... AHM ../.... D.İş dosyası, bilirkişi incelemesi, diğer deliller.
CEVAP SÜRESİ        : 14 Gündür
İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, olay gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalının, Müvekkilimizin kırılan vitrininin tamiri için malzeme ve işçilik bedeli için ......., vitrinde kırılan malları ile ilgili olarak ....... ve dükkanında yapılacak tamirat işinin süreceği 3 gün için kapalı kalacak dükkanın zarar kaybı için ....... olmak üzere toplam ....... yi ödemesine, masraf  ve  yargı giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.                                                                                      

DAVACI VEKİLİ




MADDİ TAZMİNAT (TRAFİK KAZASI NEDENİYLE) DAVASI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI   :..............
VEKİLLERİ          :.......
DAVALI               :.......
KONU               : Fazlaya İlişkin  Talep  ve  Dava  Hakkımız Saklı Kalmak  kaydıyla ....... nın kaza tarihi olan ....... tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsili talebimiz
AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı ....... ye kaza tarihini kapsayan ....... sayılı poliçe ile ....... ye  sigortalı bulunan ....... plaka sayılı ....... model araç ....... günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2-Trafik Kazası Tespit  Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay ....... günü saat ....... sıralarında ....... önünde meydana gelmiş olup ..... yönünden gelip ..... yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan .......'ın ..... Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan  sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3-....... tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin aracını kullanan Coşkun Çağlayan alkolsüzdür. Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

4-Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin hasar tespiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış en son şifahi başvurumuz üzerine ../../.... tarih, ....... referans no ve ...... Dosya Nolu yazılarında "ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından ret edilmesi kararına varılmıştır"  denmiştir.

6-Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER: TTK., BK., HUMK ve İlgili Mevzuat
KANITLAR            1- Trafik Kazası Tespit Tutanağı, 2- Sigorta Poliçesi 3- ...... Nolu Hasar Dosyası, 4- Alkol raporu  5- Tanıklar 6- Keşif ve Bilirkişi İncelemesi 7- Trafik Kaydı, 8- Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.
CEVAP SÜRESİ      : 14 Gündür
İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


MADDİ TAZMİNAT (TRAFİK KAZASI NEDENİYLE) DAVASI DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                  :.......
VEKİLLERİ             :.......
DAVALI                   :.......
KONU                      : Fazlaya  İlişkin  Talep  ve  Dava  Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ....... nin Kaza Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebimiz.

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ....... plaka sayılı ticari otobüs araç şoförü .......'ın sevk ve idaresindeyken ....... tarihinde ....... Mevkiine geldiği esnada davalıya ait büyükbaş hayvanların tamamen davalının kusurundan kaynaklanan nedenlerle otoyola fırlamaları neticesi hayvanlara çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2-Olayda müvekkilimize ait ticari araçta ağır hasar meydana gelmiş davalıya ait iki adet büyükbaş hayvanda ölmüştür. Davalı hayvan sahibi ve hayvanı idaresi altında bulunduran kimse olduğundan ve idaresi altında bulunan hayvanlara gereken dikkat ve itinayı göstermeyerek gereken tedbirleri almadığından BK 56 maddesi gereği hayvanların müvekkilimizin aracına vermiş bulunduğu zarardan dolayı sorumludur.

3-Müvekkilimize ait ....... plaka sayılı araçta meydana gelen hasarın tespiti için ....... tarihinde ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... D.İş Sayılı Dosyasından hasar tespiti yapılmış olup müvekkilimizin trafik kazasından dolayı toplam zararının ....... olduğu tespit edilmiştir.

YASAL NEDENLER : BK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat
KANITLAR             :.................. AHM ....... D.İş Sayılı Dosyası, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Tanıklar, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar.
CEVAP SÜRESİ      : 14 Gündür
İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine,karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz

DAVACI VEKİLİ